Informacje związkowe

UWAGI ODDZIAŁU ZNP W DĘBICY DO ZMIAN W KARCIE NAUCZYCIELA

Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy po zapoznaniu się z ministerialną propozycją zmian w Karcie Nauczyciela stwierdza co następuje:

Propozycje dotyczące kwestii płacowych są nie do zaakceptowania przez środowisko nauczycieli-

 • drastyczne zmniejszanie poborów zwłaszcza dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,
 • wykreślenie z Karty pojęcia średnich wynagrodzeń,
 • gwarancje ministerialne odnośnie tylko tzw. minimalnego poziomu wynagrodzeń,
 • uzależnienie pozostałych składników od negocjacji z władzami samorządowymi; będą one więc uzależnione od sytuacji materialnej gminy, siły przebicia organizacji związkowych i wreszcie dobrej woli radnych;
 • likwidacja dodatków tzw. socjalnych dotknie nie tylko nauczycieli z terenów wiejskich, ale także młodych, rozpoczynających pracę w zawodzie, których pozbawia się dodatku na zagospodarowanie,
 • dodatek funkcyjny za wychowawstwo znowu ma być ograniczony tylko dla nauczycieli szkół, z pominięciem nauczycieli oddziałów przedszkolnych, a przecież działania wychowawcze w 25 osobowym oddziale przedszkolaków do łatwych nie należą,
 • likwidacja funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i nauczycieli emerytów,
 • zmiana zasad przyznawania urlopów na poratowanie zdrowia, celem ograniczenia jego dostępności- obawa, że lekarze medycyny pracy będą zobligowani do "cudownych uzdrowień" nauczycieli w ramach cięcia kosztów.

Osobna grupa zagadnień związana jest z awansem zawodowym nauczycieli. Mamy obawy łączące się z wydłużeniem procedury awansu zawodowego, permanentnym ocenianiem pracy nauczycieli, co w niektórych placówkach, może powodować nerwowość i brak poczucia stabilizacji.

Nowy dodatek z "wyróżniającą pracę" może przyczynić się do niezdrowej rywalizacji i skrócenia rad pedagogicznych. Wszystko to w naszej ocenie nie będzie sprzyjało właściwej realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

   

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-REKREACYJNYCH W ODDZIALE ZNP NA 2017 r.

1. Wyjazdy na spektakle teatralne, filmowe i koncerty:

 • Spektakle teatralne w Krakowie i Rzeszowie - Kol. M. Grek, Kol. A. Puzon, A. Chruściel
 • Koncerty w Filharmonii Rzeszowskiej, Krakowskiej - Kol. B. Kaczor, Kol. A. Chruściel

2. Imprezy sportowe:

 •  Zawody w piłce siatkowej nauczycieli - Kol. G. Szarek, Kol. B. Bogacz (grudzień)

3. Wycieczki integracyjno-turystyczne:

 • Sudety - Szrenica - Polana Jakuszycka - Wodospad Kamieńczyka
 • Drezno - zwiedzanie kompleksu pałacowego Zwingeru - Kol. M. Grek, A. Puzon, D. Wadas (lipiec)
 • Zamość - Roztocze (wrzesień/październik)

 

 OPINIOWANIE NOWYCH SIECI SZKOLNYCH

Informacja dla Prezesów Oddziałów ZNP opiniujących projekty uchwał dotyczące sieci szkolnych

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika jednoznacznie, że każdy uczeń ma prawo do szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Prawo to jest gwarantowane, nałożonym na każdą jednostkę samorządu terytorialnego obowiązkiem objęcia całego jej obszaru obwodami szkół samorządowych. W jednym z najnowszych wyroków, który został wydany w dniu 4 listopada 2016 r. (sygn. akt. I OSK 1389/16) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał co następuje:

"Przepis art. 17 ust. 4 nie może być wykładany w sposób sprzeczny z ustrojową normą art. 5 ust 5 ustawy o systemie oświaty, stanowiącą, że zakładanie i prowadzenie m.in. publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach pioprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Jest to, zgodnie z art. 104 ust 1 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadanie o charakterze obowiązkowym. Tego obowiązku gminy nie może zastąpić rozwiązanie polegające na powierzeniu wykonywania zadań w zakresie zakładania i prowadzenia placówek oświatowych innemu podmiotowi ( por. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2006 r., sygn. akt I OSK 1372/05;wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2006 r., sygn. akt I OSK 1377/06).

W konsekwencji, dzieci mają prawo do edukacji w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez gminę. Możliwość spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego w szkole publicznej prowadzonej przez podmiot inny, niż gmina nie jest obowiązkiem, ale uprawnieniem, wynikającym z art. 16 ust 5 ustawy o systemie oświaty. Obwody szkół publicznych (podstawowych i gimnazjów, w tym przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum) prowadzonych przez gmunę powinny zatem obejmować teren gminy.

Mając na uwadze powyższe, Oddziały ZNP na terenie działania których organy stanowiące j.s.t. przyjmą uchwałę ustalającą sieć szkół, gdzie część obszaru j.s.t. nie będzie pokryta obwodami szkół samorządowych, a jedynie obwodami szkół prowadzonych przez podmioty prywatne ( np. spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje ) winny wnioskować:

 1. do właściwego miejscowo wojewody w wyeliminowanie takiej uchwały z obrotu prawnego lub
 2. do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania takiej uchwały z obrotu prawnego.

 

 

 

Prezes ZNP przedstawił konsekwencje systemowej likwidacji gimnazjów. Są to m. in.:

- głębokie zmiany w przepisach prawa w zakresie struktury systemu oświaty,

- zmiana zakresu obowiązku nauki (dotychczas obowiązywał do ukończenia gimnazjum), skrócenie okresu obowiązku szkolnego z 9 do 8 lat,

 - opracowanie i wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia do wszystkich reorganizowanych etapów edukacyjnych oraz nowych podręczników szkolnych dostosowanych do nowej podstawy programowej,

- zmiana regulacji dotyczących oceniania w poszczególnych typach szkół, w tym projektu edukacyjnego w gimnazjum,

 - reorganizacja egzaminów zewnętrznych (likwidacja egzaminu gimnazjalnego, modyfikacja/likwidacja sprawdzianu szóstoklasisty, modyfikacja egzaminu maturalnego,

 - subwencjonowanie szkół (likwidacja wag gimnazjów),

 - zmiana ramowych planów nauczania we wszystkich typach szkół,

 - zmiana rozporządzenia o ramowych statutach, nowelizacje wszystkich statutów szkolnych.

 

Zdaniem ZNP, pomysł likwidacji gimnazjów niesie wiele zagrożeń. Oto tylko niektóre z nich:

- wygaszanie gimnazjów od najbliższego roku szkolnego oznacza zaprzestanie naboru do klas pierwszych gimnazjum, zatrzymanie absolwentów klas szóstych w szkole podstawowej na dodatkowe dwa lata po zakończeniu realizacji podstawy programowej bez materiału programowego, funkcjonowanie od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach ponadgimnazjalnych równolegle dwóch typów klas pierwszych,

- wygaszanie gimnazjów po zakończeniu cyklu kształcenia uczniów wg rozpoczętych podstaw programowych oznacza zaprzestanie naboru od roku 2019/2020, brak gimnazjów od roku 2021/2022,

- pogłębią się problemy wychowawcze w szkołach podstawowych,

 - dorobek edukacyjny wielu gimnazjów zostanie zaprzepaszczony.

 

Prezes Związku mówił również o kosztach związanych z wprowadzeniem zmian, które wynikają m.in. z:

- konieczności powołania ekspertów do opracowania nowych podstaw programowych,

- opracowania i wdrożenia w szkołach nowych programów nauczania,

- wymiany podręczników, konieczności wycofania dotychczasowych podręczników i zrefundowania z funduszy publicznych nowych podręczników,

 - Samorządy alarmują, że zmiany spowodują zmniejszenie środków finansowych z subwencji dla gmin z tytułu skrócenia o jeden rocznik edukacji w szkołach przez nie prowadzonych - mówił prezes ZNP. Nauczyciele obawiają się o pracę. Nie uspokajają ich zapewnienia minister edukacji, ponieważ o pracy w konkretnej szkole decyduje organ prowadzący z dyrektorem a nie resort edukacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl