Komunikaty

Dyżury prawne w miesiącu - LISTOPAD 2017 r.

 • miejsce: Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy ul. Sienkiewicza 1
 • telefon: 014 6702552
 • termin: 08.11.2017 r. (środa)
 • godziny: 15:10 - 17:00
 • uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Dębica gm., Brzostek, Czarna k/Dębicy, Pilzno, Żyraków

 

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA PREZYDIUM ZG ZNP 16 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 

Tematem Prezydium ZG ZNP była - przyjęta przez połączone sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodziezy oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - nowelizacja Karty Nauczyciela.

Członkowie Prezydium ZG ZNP uznali, że rozwiązania dotyczące nowej formuły oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli, trybu przyznawania urlopu dla poratowania zdrowia, a także likwidacja niektórych dodatków socjalnych, są niekorzystne dla nauczycieli i niosą poważne zagrożenia dla autonomii zawodu nauczyciela.

Biorąc to pod uwagę, Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu wśród pracowników oświaty akcji zbierania podpisów przeciwko tym rozwiązaniom.

Ponadto Prezydium ZG ZNP ponownie zaapelowało do rządu o wdrożenie podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018 r., a także o zabezpieczenie w budżecie państwa środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek niesubwencjonowanych, w tym dla nauczycieli przedszkoli.

Prezydium ZG ZNP krytycznie odniosło się do zapisu ustawy - Karta Nauczyciela, który dotyczy wprowadzenia w pełnej wysokości od 1 września 2022 r. dodatku za wyróżniającą pracę wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych. Zgodnie z postulatem zgłoszonym podczas prac w Sejmie, Prezydium ZG ZNP domaga się wprowadzenia tego dodatku dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 2018 r.

 

PENSJE I AUTONOMIA!

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

 • łączą awans zawodowy z oceną moralności,
 • sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy - Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

 • wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),
 • obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),
 • dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie

 

AWANS ZAWODOWY A OCENA MORALNOŚCI

Związek domaga sie wycofania projektu nowelizacji Karty Nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą "prezentu" w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne - czytamy w liście prezesa ZNP do minister edukacji.

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się wycofania projektu nowelizacji Karty nauczyciela procedowanego razem z nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Nauczyciele nie chcą "prezentu" w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Postulujemy pozostawienie dotychczasowego systemu oceniania nauczycieli. Związek domaga się:

 • odstąpienia od zmiany formuły awansu zawodowego powiązanego z oceną moralności nauczycieli, a nie dorobkiem zawodowym,
 • likwidacji rozporządzenia dotyczącego nowych kryteriów oceniania nauczycieli i rezygnacji z regulaminów określających wskaźniki spełniania tych kryteriów,
 • zwiększenia nakładów finansowych na edukacje, między innymi poprzez znaczący wzrost subwencji oświatowej w roku 2018,
 • zagwarantowania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników szkół i placówek nieobjętych subwencją oświatową,
 • zwiększenia kwoty bazowej w wysokości pozwalającej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2018 r.,
 • wprowadzenia dodatku za wyróżniającą pracę dla nauczycieli na każdym stopniu awansu zawodowego od 1 stycznia 2018 r.,
 • pozostawienia dotychczasowych dodatków socjalnych oraz zasad udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia.

Z poważaniem

Sławomir Broniarz

Prezes ZNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl