Komunikaty

Dyżury prawne w miesiącu - WRZESIEŃ 2017 r.

 • miejsce: Zarząd Oddziału ZNP w Dębicy ul. Sienkiewicza 1
 • telefon: 014 6702552
 • termin: 19.09.2017 r. (wtorek)
 • godziny: 15:15 - 17:00
 • uczestnicy: członkowie ZNP z Oddziałów ZNP: Dębica gm., Brzostek, Czarna k/Dębicy, Pilzno, Żyraków

 

 

 

 

Komunikat Zarządu Głównego ZNP 

Rozmowy płacowe w MEN

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez "Solidarności"), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel MEN w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało:

 • odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,
 • ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród - środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,
 • pozostawienie na dotychczasowych zasadach dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej tzw. "13" i godzin ponadwymiarowych,
 • przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,
 • wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,
 • zwiększenie puli środków na wynagrodzenia poprzez zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

 

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie.

 1. Likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli, w przypadku gdy na poziomie samorządu nie zostaną wynegocjowane dodatki będące w gestii samorządu. ZNP przypomniał, że podstawowym postulatem Związku jest zwiększenie udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu. Brak pojęcia średnich wynagrodzeń uniemożliwi spełnienie tego postulatu.
 2. ZNP odrzucił propozycję zwiększenia wynagrodzeń kosztem zmniejszenia lub likwidacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatki wiejski, mieszkaniowy i na zagospodarowanie).
 3. ZNP odrzucił nowy model dodatku motywacyjnego. Krytycznie odniósł się do projektu wypłaty dodatku z dołu po kwartalnym lub półrocznym okresie.
 4. ZNP przyjął propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Rozmowy będą kontynuowane 21 marca. Związek Nauczycielstwa Polskiego pisemnie odniesie się do zaproponowanych propozycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo   StudioStrona.pl